Gå direkt till innehåll
Villaområde sommar, Photo: Istock
Villaområde sommar, Photo: Istock

Pressmeddelande -

Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds

Regeringen har gett Elsäkerhetsverket i uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Utredningen ska också föreslå hur sådana krav kan utformas. Syftet är att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäders elanläggningar.

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder i bostäder på grund av brister i elinstallationer och elprodukter, i vissa fall med dödlig utgång. I Elsäkerhetsverkets tidigare rapport, Elsäkerhet i bostäder 2019, framgår att räddningstjänsten rycker ut till 1800 bränder varje år som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. Samma undersökning visar att 350 barn om året drabbas av elolyckor i bostäder så att de behöver uppsöka sjukvård. Övergripande orsaker till elbränder beror på ålder av bostadens elanläggning, belastning av elanläggningens olika delar och utförandet av elanläggningen. Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av krav om besiktningar av elinstallationer i bostäder.

- Andra undersökningar som vi har gjort visar även att olagliga elinstallationsarbeten förekommer i många bostäder. 2020 uppgick försäkringsbranschens kostnader på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. Det är också viktiga bakgrundsfaktorer i vår utredning, säger Erika Sandström, projektledare för utredningen vid Elsäkerhetsverket.

Fler elsäkra bostäder – färre elolyckor
För att kunna redogöra för hur ett system som premierar elbesiktningar kan se ut kommer projektet att arbeta med vissa delmål. Dessa kommer att innehålla statistik om elrelaterade bränder och elolyckor i bostäder, undersöka om det finns andra länder med system som premierar elbesiktningar, identifiera olika aktörers ansvar samt redogöra för vad en elbesiktning minst bör innehålla.

- Skulle det finnas ett system som premierar eller reglerar elbesiktningar, skulle innehavaren få mer kunskap om sin elanläggning och därmed även kunna åtgärda fel och brister som upptäcks. I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder, vilket skulle leda till mer elsäkra bostäder. Ett minskat antal elbränder skulle också påverka samhällets kostnader i positiv riktning, säger Erika Sandström.

Utredningen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2022.

För mer information kontakta

Erika Sandström, jurist vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 93
E-post: erika.sandstrom@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn