Gå direkt till innehåll
Översvämning källare Foto: Istockphoto
Översvämning källare Foto: Istockphoto

Pressmeddelande -

Förändrat klimat kan innebära risker för elsäkerhet

Stigande medeltemperaturer och ökad nederbörd kan få konsekvenser för elsäkerheten. I Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning presenteras vilka risker man ser och hur de ska tas om hand.

Elsäkerhetsverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla en handlingsplan för att skydda människors liv och hälsa, genom att anpassa elsäkerheten i samhället till ett förändrat klimat. Den omfattar hur privatpersoner, anläggningsägare och andra ska informeras och vad man bör tänka på.

- Handlingsplanen visar en inriktning för hur vi ska arbeta för att främja målen för klimatanpassning de närmaste fem åren, säger Adam Hedbom t.f. verksjurist på Elsäkerhetsverket.

Lägesbilden hos elbranschens aktörer

Handlingsplanen analyserar risker och typ av klimatförändringar som påverkar elsäkerheten och åtgärder för att möta dessa risker. För att få en lägesbild hos elbranschens aktörer har Elsäkerhetsverket genomfört en undersökning om hur arbetet med klimatanpassning för Sveriges elektriska infrastruktur ser ut. Ett femtiotal elinstallationsföretag, länsstyrelser, kommuner, elnätsägare och regioner har intervjuats.

- I princip alla tillfrågade aktörer är medvetna om klimatförändringars möjliga påverkan på elsäkerheten. Men det finns fortfarande ett arbete att göra för att sätta kunskapen om klimatförändringar till den fysiska planeringen av elnätet eller andra elanläggningar, säger Adam Hedbom.

Några av de risker som kan uppstå i samband med förändrat klimat

  • Höga vattenflöden och översvämningar medför risk för att elanläggningar och elprodukter, hamnar i vatten. Människor som berör anläggningsdelar eller ansluten utrustning, eller befinner sig i vattnet, kan drabbas av strömgenomgång. Det finns också elsäkerhetsrisker efter översvämningar om inte elprodukter och materielsaneras och kontrolleras ordentligt innan de används igen, alternativt kasseras.
  • Ökad risk för att ras, skred och erosion kan medföra att elanläggningar drabbas av skada. I samband med skada på elanläggning så kan strömförande ledare bli blottade eller nåbara för människor som av misstag kommer i kontakt med dessa. Om det handlar om högspänning kan ljusbåge uppstå om någon person kommer för nära. Risk för stegspänning i mark finns också om ledning nuddar marken men inte har tillräckligt jordkontakt för att skyddas ska lösa ut.
  • Åska och blixtnedslag ökar. Var femte brandskada i villor orsakas idag av åsk- och blixtnedslag. Ett blixtnedslag kan färdas långa sträckor via ledningar och in i en byggnad. Både elprodukter och delar av den fasta anläggningen som är i kontakt med ledningen kan skadas utan att det skett ett blixtnedslag direkt i anläggningen. Om blixten slår ned direkt i anläggningen kan ledningar och elprodukter skadas och börja brinna.
  • Elanläggningar och elektrisk utrustning som privatpersoner kan komma i kontakt med, behöver ha och en teknisk säkerhetsnivå som ger tillräckligt skydd även för ett förändrat klimat.
  • Innehavaren av en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning ska fortlöpande kontrollera att elanläggningen eller utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Kontrollerna ska ta hänsyn till hur den omgivande miljön kan påverka anläggningen.
  • Efter plötsliga klimathändelser, till exempel en översvämning, måste innehavaren se till att bryta spänningen i elanläggningen, eller på annat sätt se till att den avskiljs, så att ingen människa riskerar att skada sig på den.

Vad behöver göras?

För att nå klimatmålen gällande elsäkerhet krävs ökad kunskap och insatser. Några saker som man behöver ha koll på är:

  • Elanläggningar och elektrisk utrustning som privatpersoner kan komma i kontakt med, behöver ha en teknisk säkerhetsnivå som ger skydd även för ett förändrat klimat.
  • Innehavaren av en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning ska fortlöpande kontrollera att elanläggningen eller utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Kontrollerna ska ta hänsyn till hur den omgivande miljön kan påverka anläggningen.
  • Efter plötsliga klimathändelser, till exempel en översvämning, måste innehavaren se till att bryta spänningen i elanläggningen, eller på annat sätt se till att den avskiljs, så att ingen människa riskerar att skada sig på den.

Bakgrund: Den handlingsplan som togs fram 2017 har uppdaterats under 2022 med syfte att knyta den tydligare till Elsäkerhetsverkets myndighetsmål.

Handlingsplan för klimatanpassning på Elsäkerhetsverkets webbplats

För mer information kontakta
Adam Hedbom, tf verksjurist Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 33
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket. se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn