Gå direkt till innehåll
Bilden visar en gul skyddshjälm i förgrunden samt en person liggande på ett golv i bakgrunden. Bild från AdobeStock.
Bilden visar en gul skyddshjälm i förgrunden samt en person liggande på ett golv i bakgrunden. Bild från AdobeStock.

Pressmeddelande -

Tre personer omkom i elolyckor 2019

Trots att elsäkerheten är hög i Sverige sker ibland elolyckor med tragisk utgång. Under 2019 omkom tre personer i samband med elolyckor och yngre och medelålders män är de som främst förolyckas.

I februari klättrade en man i 40-årsåldern upp i en fackverksstolpe och kom i kontakt med en spänningssatt del av anläggningen och avled. I augusti omkom en linjemontör i 40-årsåldern som arbetade med felavhjälpning. Han utsattes för strömgenomgång under arbetet och förolyckades. Under juni månad påträffades en man avliden mellan järnvägsspåren i Vårgårda kommun. Mannen hade under färd på utsidan av tåget troligtvis kommit i kontakt med spänningsförande delar på tåget eller kontaktledningen.

Under 2000-talet har i snitt 4 personer per år omkommit i elrelaterade olyckor. Även om trenden med allt färre dödsolyckor orsakade av el är nedåtgående, inträffar fortfarande många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.

- Under senaste decenniet har mindre än hälften så många personer omkommit på grund av el som de föregående tio åren. Vikten av god säkerhetskultur vid arbete är en orsak till en minskning av dödsolyckorna över tid, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Mörkertal och dödsolyckor
Elsäkerhetsverkets statistik baseras i första hand på anmälningar från de som yrkesarbetar med el, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt från privatpersoner. För att få en bild av vad som händer utanför yrkeslivet kompletterar myndigheten sin statistik med hjälp av externa undersökningar. Räddningstjänstens statistik visar exempelvis att minst åtta personer dör varje år i elbränder och att det finns ett stort antal där orsaken är okänd*. I en särskild studie som gjordes av Karlstads universitet till Elsäkerhetsverkets senaste rapport, Elolyckor 2018, framkommer att det finns ett mörkertal bland svenskar som omkommer i elolyckor utomlands.

- Risken att omkomma i en elolycka utomlands är betydligt större än att omkomma av samma orsak i Sverige, med tanke på tiden man är utsatt för risken. Senaste 20 åren har i genomsnitt åtta procent av alla dödliga elolyckor skett utomlands, säger Lars Jansson.

Fakta

I myndighetens senaste rapport som kom i maj 2019 och gäller statistiken för elolyckor under 2018, kan följande konstateras:

  • Sedan år 2000 har merparten av dödsolyckorna skett på fritiden.
  • Yngre och medelålders män är de som framförallt omkommer i elolyckor.
  • Dödsorsaken är mestadels att man fått ström genom kroppen – dödsfall via ljusbågsolyckor är numera ovanligt.
  • Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
  • De flesta dödsolyckorna inom verksamheten elbanedrift sker i samband med att någon klättrat upp på en tågvagn.

Elsäkerhetsverket registrerar elolycksfall som kommer in via anmälningar från Arbetsmiljöverket, från nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för elbanedrift samt från privatpersoner. I maj 2020 kommer en ny rapport som visar statistiken för elolyckor 2019.

*Statistik ur Rapport Elsäkerhet i bostäder

Elolycksfallsrapporter

För mer information kontakta

Lars Jansson, elinspektör
Telefon: 010-168 05 43
E-mail: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör
Telefon: 010-168 05 83
E-mail: camilla.arnas-nielsen@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn